I pored toga što se jednoglasno slažemo u beskompromisnoj osudi seksualnog nasilja, na momente se čini da sistem ima ozbiljne nedostatke u borbi protiv te vrste zločina. Upravo to, uz psihološke i sociološke probleme, najčešće je prepreka u prijavljivanju počinioca.

"Krivično delo - obljuba zloupotrebom položaja - definisano je članom 181, stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije," objašnjava advokat Jasmina Đokić. "Ovo krivično delo prepoznaje situaciju u kojoj se našla naša mlada glumica ,ali kod ovog krivičnog dela najveći problem je kako na adekvatan način obezbediti validne dokaze za sud i sudski postupak," kaže ona.

Iako su stvari prilično jasno definisane zakonom, u praksi to izgleda malo drugačije:

"Žrtve izvršenog krivičnog dela se nalaze u situaciji da na strani sistema ne postoji mehanizam koji na brz i efikasan način od momenta kada je delo počinjeno omogućava proceduralnu reakcijiu koja će dovesti do osude počinioca na činjenicama i dokazima koje su neoborive u postupcima po pravnim lekovima. Dokazi da je delo izvršeno i njihovo pribavljanje su segment na koji treba staviti glavni fokus i raditi na edukaciji svih učesniak sudskog postupka kako bi žrtva, bar kroz krivičnu osudu počinioca, dobila satisfakciju," kaže Jasmina.

Takođe, problem je i to što zakon prema ovoj vrsti zločina nije dovoljno rigorozan:

"Član 181. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije ovako definiše taj prestup: 'Ko zloupotrebom svog položaja navede na obljubu ili sa njom izjednačen čin lice koje se prema njemu nalazi u odnosu kakve podređenosti ili zavisnosti, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine'," citira Jasmina.

Pa? Šta još treba da se desi da bi se taj zakon konačno promenio?